Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)​

Českou sněmovnou návrh zákona ještě neprošel, ale je zcela jisté, že to bude v blízké době povinností. Vést vnitřní systém na ochranu oznamovatelů musí všechny organizace, které podle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů splňují následující podmínky (Návrh zákona 2021 o ochraně oznamovatelů podle hl. II § 8: Zavedení vnitřního oznamovacího systému):

 1. Vnitřní oznamovací systém zavede povinný subjekt, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí
  • veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou příspěvkové organizace územního samosprávného celku zaměstnávající v uplynulém kalendářním čtvrtletí v průměru méně než 50 zaměstnanců a s výjimkou obce s méně než 10 000 obyvateli
  • zaměstnavatel, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 50 zaměstnanců,
  • orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně,
  • orgán veřejné moci vykonávající působnost a osoba vykonávající činnost v
   1. oblasti civilního letectví podle zákona upravujícího civilní letectví,
   2. oblasti námořní dopravy podle §12i, 12o nebo 13d zákona o námořní plavbě, nebo
   3. odvětví ropy a zemního plynu v pobřežním moři podle zákona upravujícího bezpečnost činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři a
  • zaměstnavatel který je
   1. osobou podle § 135 odst. 1 písm. i), p), s), v), y), za) a zd) zákona o podnikání na kapitálovém trhu​,
   2. osobou podle § 534 písm. a) až d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech​,
   3. ústřední protistranou nebo registrem obchodních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů​,
   4. vázaným zástupcem podle zákona o spotřebitelském úvěru,
   5. pojišťovnou nebo zajišťovnou, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo
   6. osobou oprávněnou ke zprostředkování pojištění nebo zajištění podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, není-li povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 1. Povinný subjekt může vedením vnitřního oznamovacího systému pověřit třetí osobu. Tím není dotčena jeho odpovědnosti za plnění povinností podle §9.
 2. Povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, které v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávaly v průměru nejvíce 249 zaměstnanců, mohou vnitřní oznamovací systém sdílet. Obce, které jsou povinnými subjekty, mohou vnitřní oznamovací systém sdílet mezi sebou. Odpovědnost povinných subjektů, které vnitřní oznamovací systém sdílejí, za plnění povinností podle §9 není ustanovením tohoto odstavce dotčena.

Mnohé organizace mohou vnímat zavedení vnitřního systému o ochraně oznamovatelů jako další zbytečnou administraci, který zaplní mailboxy společnosti se zbytečnými dotazy ohledně zlého světla v kuchyňce nebo čmouhy na okně. Samozřejmě jsou zaměstnanci, kteří budou systém zneužívat a hledat neustále nové situace na to, aby mohli znovu něco oznámit a znepříjemnit tak den. 

Ale systém může v mnoha ohledech společnosti pomoct. Zaměstnavatel není schopen mít pod kontrolou každodenní situaci ve firmě. V kolotoči věcí, které musí řešit pro růst společnosti, je obtížné zaznamenat celou řadu jiných skutečností, které se dějí okolo zaměstnanců. Samozřejmě větší společnosti na to mají HR manažery, ale ani oni někdy nevidí pod pokličku věcí. A právě tento systém jim může být dost nápomocný – mohou se soustředit na řešení právě těch problému a nedostatků, které jsou ve společnosti skutečné, a tak netřeba vnímat tento systém jenom negativně.

Zaměstnanci můžou prostřednictvím systému oznamovat i např. nápady ke zlepšení firemní kultury nebo podněty na lepší organizaci ve firmě. Osobně by se někdo třeba bál svůj nápad představit, ale při anonymním oznámení bude rád, že může nápad společnosti sdělit a nebude přitom muset odpovídat na možné negativní reakce od kolegů nebo vedení. Každý má právo vyjádřit svůj názor a pracovat v příjemném prostředí bez jakéhokoliv neetického a protiprávního jednání. Využijme příležitost zlepšit pracovní prostředí zaměstnanců a zabránit zbytečné nevraživosti a incidentům na pracovišti.

Zdroj: ​Sněmovní tisk 1150/0 (psp.cz)

Zpět na novinky