Všeobecné obchodní podmínky Oznamovacího systému qHlas

Všeobecné obchodní podmínky Oznamovacího systému qHlas

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Portálu se řídí těmito obchodními podmínkami.

  1. Definice

1.1 V těchto VOP:

Uživatel znamená osobu, která se registrovala jako uživatel Portálu do databáze uživatelů Portálu, tj. osobu, která si zřídila uživatelský účet v Portálu; 

Organizace“ je subjekt, který využívá funkcionalitu Portálu, jako systému k hlášení incidentů v souladu se směrnicí  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937. Prostřednictvím formuláře qHlas může Oznamovatel ohlásit incident anonymně, bez uveřejnění svých osobních údajů, na emailovou Adresu  Organizace registrované v Portálu. Organizace následně řeší ohlášené incidenty Oznamovatelů.

Adresa Organizace“ je emailová Adresa Organizace, na kterou zasílá Portál zprávy. Adresa Organizace je ověřovací adresou při registraci Uživatele.

„Oznamovatel“ je osoba, která prostřednictvím Portálu ohlásí incident na Adresu Organizace. Při ohlášení může zadat svou emailovou adresu, na kterou mu bude doručen odkaz, prostřednictvím kterého může sledovat stav ohlášeného incidentu. Když svou emailovou adresu nezadá, tak mu po odeslání incidentu bude vygenerován odkaz, který si musí zkopírovat a uložit, aby mohl sledovat stav ohlášeného incidentu.

Portál“ znamená počítačový program, který tvoří internetovou stránku dostupnou z internetové adresy qHlas (qcm.cz) včetně všech jeho funkcí, zdrojových kódů, databází, uživatelského rozhraní a funkcionalit pro podporu elektronické komunikace mezi Oznamovatelem a Organizací.

Provozovatel“ znamená obchodní společnost QCM, s.r.o., IČO: 26262525, se sídlem Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno, spisová značka C 40722, vedená u Krajského soudu v Brně;

„Oznamovací systém“  je služba, která je přístupná všem registrovaným osobám. Registrované osoby  využívají službu ve svůj prospěch k splnění zákonné povinnosti dle směrnicí  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937. Osoba po registraci získá přihlašovací údaje, a v rámci svého profilu může řešit ohlášené incidenty, které byly zaslány na adresu registrované osoby prostřednictvím Formuláře qHlas. 

„Formulář qHlas“ je formulář poskytovaný Portálem veřejnosti ve prospěch Organizace, s identifikačními znaky a informacemi konkrétní Organizace, umožňující Oznamovateli ohlásit incident, kterého byl obětí nebo svědkem. Formulář qHlas může Organizace svým jménem prezentovat na svých webových stránkách a portálech.

Podklady“ znamenají veškeré údaje a informace vložené Uživatelem do databáze Portálu prostřednictvím vyplnění příslušných formulářů v uživatelském rozhraní Portálu.

Profil uživatele“ znamená identifikační údaje nutné pro použití služeb Portálu.

„Předplatné“ úroveň služby zakoupené podle ceníku na Portále, včetně možnosti bezplatné služby při provedení registrace.

Smlouva o poskytování služeb“ znamená smlouvu, kterou se Provozovatel zavazuje poskytovat služby Portálu, zejména zřídit Uživateli přístup k profilu, možnost využívání elektronického formuláře qHlas, zasílání elektronických ohlášení na Adresu Organizace, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP;

Zákaznická podpora“ je služba, která zahrnuje uživatelskou pomoc při práci v prostředí Portálu.

  1. Smlouva o poskytování služeb

2.1 Smlouva o Poskytování služeb je uzavřena na základě platné registrace včetně výběru Předplatného. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o poskytování služeb, vstupují v účinnost následující ustanovení (pododstavce) tohoto odstavce:

2.1.1 Služba je funkční pro Uživatele s ověřenou identitou

2.1.2 Formulář qHlas je dostupný na Portálu na adrese qHlas (qcm.cz)/qhlas-nazevorganizace, kde „nazevorganizace“ nahradí přihlašovacím jménem Organizace.

2.1.3 Uživatel uzavřením Smlouvy o formuláři qHlas souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že se s nimi detailně seznámil.

2.1.4 Pro používání služby musí Uživatel nastavit e-mailovou Adresu Organizace, kam bude Portál zasílat zprávy. Bez nastavené a ověřené emailové Adresy Organizace nelze podání odeslat.

2.1.5 Služba je poskytována podle ceníku na adrese Ceník – qHlas (qcm.cz), včetně možnosti bezplatné služby při provedení registrace.

2.1.6 Předplatné lze jednorázově objednat na období 12 měsíců, nebo s pravidelnou opakovanou měsíční platbou na období 24 měsíců.

2.1.7 Předplatné se hradí platební kartou  vždy na zvolené období od data provedené platby včetně. Po první platbě se pak platba provádí opakovaně automaticky, vždy v poslední den platnosti aktuálního uhrazeného období na následující kalendářní měsíc. Pro automatické provedení platby je třeba v nastavení platební brány potvrdit automatickou platbu a uložení údajů o platební kartě.

2.1.8 Opakované platby v případě Předplatného objednaného na dobu 24 měsíců jsou prováděny na základe souhlasu Uživatele s uplatňováním opakované platby. Platební údaje jsou ukládány na straně platební brány na základě souhlasu Uživatele, a to výhradně jen pro uskutečnění pravidelných plateb souvisejících s Předplatným. Zrušení opakovaných plateb je možno provést ukončením Předplatného v prostředí Portálu. Zabezpečení údajů platební karty je řízeno podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1- nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru. Další informace o zabezpečení platební brány GoPay jsou uvedeny na internetové stránce zde.

2.1.9 Provozovatel neručí za nesprávné nebo nevhodné použití služby, mimo jiné za nesprávné zadání e-mailové adresy nebo nevhodné využití elektronických formulářů veřejností.

2.1.10 Provozovatel neručí za doručení podání na e-mailovou Adresu Organizace, protože se jedná o technickou službu, která je výlučně ve správě Organizace a nelze tak garantovat dostupnost této služby.

2.1.11 Provozovatel neručí za doručení e-mailového potvrzení o odeslání podání podávajícímu subjektu.

2.1.12 Uživatel souhlasí se zpřístupněním elektronického formuláře qHlas v Portálu.

2.1.13 Ukončení platnosti Smlouvy, a tedy poskytování služeb Portálu lze provést zrušením registrace. V případě zrušení registrace v době čerpání předplatného se předplatné ani jeho část Uživateli nevrací.

2.1.14 Služby poskytované na základě zvoleného předplatného budou zpřístupněny až po uhrazení příslušné částky Provozovateli.

2.1.15 Faktura za služby je k dispozici v profilu uživatele u příslušné platby.

  1. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1 Provozovatel neodpovídá za správnost údajů vložených Uživatelem do Portálu při registraci a při správě profilu. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat registraci, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit uveřejnění informace, v níž byly uvedeny zjevně nepravdivé či smyšlené údaje.

3.2 Provozovatel vyvine maximální úsilí, aby služby Portálu odpovídaly platné národní legislativě na ochranu Oznamovatelů a systém byl považován za „vnitřní oznamovací systém“ ve smyslu zákona. 

3.3 Provozovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Uživatel mohl řádným způsobem užívat Portál podle Smlouvy.

3.4 Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost služeb Portálu podle Smlouvy v rámci těchto VOP v rozsahu minimálně 99 % provozní doby za jeden kalendářní měsíc.

3.5 Provozovatel neodpovídá za problémy způsobené i částečnou nefunkčností prostředků a/nebo (hardwarového i softwarového) zařízení Uživatele

3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup k Portálu návštěvníkům, kteří přetěžují systém hromadným stahováním dat, prodávají informace získané na Portálu, nebo svojí činností ohrožují bezpečnost Portálu a dat na něm umístěných.

3.7 Zákaznická podpora je poskytována v pracovní dny od 9:00 do 16:00.

  1. Informace o zpracovaní osobních údajů – GDPR

4.1 Provozovatel portálu je Správcem osobních údajů subjektů registrovaných na Portálu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo „GDPR“).

4.2 Správce prohlašuje, že osobní údaje používané na Portálu jsou Správcem získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

  1. Změna VOP

5.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je užívání Portálu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a tyto smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

  1. Spory

6.1 Veškeré spory vznikající ze smluv, jejichž součástí jsou tyto VOP a/nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran do jednoho (1) měsíce ode dne vzniku sporu, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Spor bude rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení bude Praha.

  1. Platnost a účinnost

7.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.07. 2023.